Om föreningen

Byggande Arkitekter bildades 2015 och ersatte då ett tidigare mer informellt nätverk av arkitektföretag som bildats 2012. Initiativtagare till nätverket av byggande arkitekter var Staffan Carenholm, tidigare mångårig förbundsdirektör i Sveriges Arkitekter. I denna roll hade han bland annat arrangerat ett större seminarium, ”Arkitekten som developer”, och såg potentialen och intresset för en utvecklad arkitektroll. Namnet Byggande Arkitekter växte fram successivt och när tio arkitektföretag 2015 bildade föreningen blev det naturliga namnet föreningen Byggande Arkitekter. Idag består föreningen Byggande Arkitekter av 33 arkitektföretag.

Vill du veta mer om föreningen Byggande Arkitekters verksamhet, medlemskap och kurser, kontakta vår projektledare Matilda Stannow. Om du representerar en kommun eller är privat markägare och vill ha en presentation med exempel på genomförda projekt ordnar vi det.

Föreningen Byggande Arkitekter består av arkitektföretag som vill stärka arkitekternas roll i planerings- och byggprocessen. Att vara byggande arkitekt innebär att förena arkitektur och det byggdas kvalitet. Vår drivkraft kommer ur viljan att ta en mer aktiv roll i ett bättre samhällsbyggande och en strävan att tydligt etablera arkitektur som ett väsentligt kvalitetsbegrepp i det svenska bostadsbyggandet.

Vår övertygelse är att Sverige behöver ett bostadsbyggande utanför de stora byggbolagens industrialiserade och alltmer standardiserade processer. För en god stadsutveckling behövs många fler, och mindre, aktörer som bygger bostäder och som bidrar till större variation och ökad mångfald.

Ladda ned vår folder
Ladda ned vår broschyr
Läs reportage
Artikel i Arkitekten Nr.10 2020
Läs reportage
Artikel i Rum Nr.227

Om bredd och ansvarstagande

Rollen som byggande arkitekt kan tas på flera olika sätt. Den byggande arkitekten kan själv initiera projekt, söka och få markanvisning och därefter i egen regi genomföra projektet under alla dess skeden. Så arbetar vissa byggande arkitekter. Andra ingår i partnerskap, främst med olika fastighetsutvecklare och finansiärer. I ett partnerskap är det viktigt för den byggande arkitekten att skaffa sig den rådighet över projektprocessen man bör ha som initiativtagare till och skapare av projektet.

Föreningen Byggande Arkitekter består idag av 33 arkitektföretag, från de minsta till de största i branschen. Genomförda projekt finns över hela landet, från Skåne till Norrbotten. Hittills har företagen byggt, håller på att bygga eller har markanvisning för ca 2 500 bostäder. Det är allt från små projekt, villor och radhus till större bostadsprojekt med över 100 lägenheter. Projekten är i alla upplåtelseformer från småhus för eget ägande, traditionella hyresrätter och bostadsrätter till kooperativa hyresrätter och ägarlägenheter.

Även medlemsföretagens ägarstruktur, verksamhet och projektportföljer skiljer sig åt. Likaså deras arkitektoniska uttryck, vilket ger en berikande variation och mångfald. Men det som förenar föreningens arkitektföretag är viljan att genom en utvecklad och mer ansvarstagande arkitektroll åstadkomma ett intressantare och mer variationsrikt byggande med hög kvalitet.

”Byggande arkitekter kan sägas vara bostadsbyggandets mikrobryggerier. Vi har samma drivkrafter. Både det som bryggs och det som byggs ska vara mer intressant och ge en annan upplevelse än det massproducerade. En byggande arkitekt skapar mer engagemang per kvadratmeter. Vi vill lite mer”.

Staffan Carenholm, initiativtagare till föreningen Byggande Arkitekter och föreningens projektledare 2015–19.

Om transparens och kunskapsutbyte

Föreningen Byggande Arkitekter präglas av öppenhet. Verksamheten bygger på att medlemsföretagen delar erfarenheter och bygger gemensam kunskap om projektutveckling och byggherreroll. Föreningen välkomnar fler arkitektföretag att bredda arkitektrollen genom att ta rollen som byggande arkitekt.

Inom medlemsföretagen finns en gedigen erfarenhet av egen projektutveckling, från marknadsanalys och markförvärv till finansiering, entreprenadupphandling, projektgenomförande samt försäljning och i förekommande fall egen förvaltning. Internt utbyts erfarenheter kring projektens bakgrund och ambitioner samt exploateringsprocessens värdering, kalkyler och finansiering. De byggande arkitekterna konkurrerar inte med varandra och transparens råder.

Som ett inslag i att bygga gemensam kunskap arrangerar föreningen kurser i projektutveckling och fastighetsekonomi. Medlemsföretagens projekt följs upp och diskuteras internt i olika skeden genom seminarier, studiebesök och projektrevyer. Medlems- och branschinformation samt omvärldsspaning kommuniceras via föreningens nyhetsbrev.