OkiDoki Arkitekter AB
OkiDoki Arkitekter AB
Nordmark & Nordmark arkitekter AB
Nordmark & Nordmark arkitekter AB
Sandellsandberg Arkitekter AB
Sandellsandberg Arkitekter AB
Inobi AB
Inobi AB
Semrén & Månsson AB
Semrén & Månsson AB
Johannes Igelström AB
Johannes Igelström AB
AB Salt Arkitektur
AB Salt Arkitektur
Lumen Arkitekter AB
Lumen Arkitekter AB
Waldemarson Arkitekter AB
Waldemarson Arkitekter AB
Radar Arkitektur & Planering AB
Radar Arkitektur & Planering AB
Wåhlin Arkitekter AB
Wåhlin Arkitekter AB
Stadstudio AB
Stadstudio AB
hauschild + siegel architecture AB
hauschild + siegel architecture AB
Equator Stockholm AB
Equator Stockholm AB
Anders Holmberg Arkitekter AB
Anders Holmberg Arkitekter AB
MAF Arkitektkontor AB
MAF Arkitektkontor AB
Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer AB
Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer AB
Larsson Arkitekter AB
Larsson Arkitekter AB
Omniplan AB
Omniplan AB
Murman Arkitekter AB
Murman Arkitekter AB
Rossing Arkitekter AB
Rossing Arkitekter AB

Föreningen Byggande Arkitekter består av arkitektföretag som vill stärka arkitekternas roll i planerings- och byggprocessen genom att ta en byggherreroll och därmed initiera och genomföra projekt i egen regi, självständigt eller i partnerskap med andra.

Det här är Byggande Arkitekter

Föreningen Byggande Arkitekter bildades våren 2015. Föreningen består av arkitektföretag med intresse för att stärka arkitektens roll i planerings- och byggprocessen genom att initiera och, självständigt eller i olika former av partnerskap, genomföra projekt i egen regi.

Genom mötesverksamhet, utbildningssatsningar och studiebesök vill Byggande Arkitekter medverka till erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsuppbyggnad och därmed stärka medlemsföretagen i arbetet med att initiera och genomföra projekt i egen regi.

Byggande Arkitekter samlar in och dokumenterar kunskaper och erfarenheter av att utveckla och genomföra projekt i egen regi. Målsättningen är att sådana kunskaper och erfarenheter fritt delas bland föreningens medlemmar.

Genom kontakter och uppsökande verksamhet i kommuner vill Byggande Arkitekter medverka till att skapa ökat intresse för arkitektföretaget som byggherre. Byggande Arkitekter ska även i övrigt informera om och bedriva opinionsbildning kring arkitektföretaget i rollen som byggherre.

Byggande Arkitekter erbjuder arkitektföretag som ännu inte genomfört egna projekt, men med ambition att ta rollen, ett adjungerat medlemskap i reningen.

Föreningen Byggande Arkitekter har 33 arkitektföretag som medlemmar.

Det här vill Byggande Arkiteker

Arkitektföretag som väljer att bli byggherrar kan ha flera olika skäl till att söka en sådan roll. Det som förenar är en vilja till att ta en mer aktiv roll i ett bättre samhällsbyggande och en strävan att tydligt etablera arkitektur som ett väsentligt kvalitetsbegrepp, inte minst i det svenska bostadsbyggandet.

Arkitektföretag som väljer rollen som byggande arkitekt skaffar sig en kompetens att hantera komplicerade byggprocesser vilket också stärker arkitektföretaget i mer traditionella roller och åtaganden.

Sverige behöver ett bostadsbyggande utanför de stora bostadsbyggarnas industrialiserade och alltmer standardiserade processer som alltför ofta ger ett slätstruket och enahanda resultat. För en god stadsutveckling behövs många fler, och mindre, aktörer som bygger bostäder och som bidrar till större variation och en ökad mångfald. Genom att möjliggöra för fler mindre aktörer att bygga går det att åstadkomma ett mer omväxlande, mer intressant och ett mer ansvarstagande byggande. Ett sådant byggande kan också bli billigare genom att mindre företag med mindre projekt har lägre kostnader.

Byggande Arkitekter ger sina bidrag till en sådan utveckling genom en vilja att åstadkomma ett genuint kvalitetspräglat byggande med utgångspunkt i arkitektonisk hållbarhet och stadskvalitet.

De som idag har störst möjligheter att främja en sådan utveckling är kommunerna. I kommunerna är idag också drivkraften stark att åstadkomma en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Det som Sveriges tillväxtkommuner behöver göra för att lyckas med en sådan strävan och få fler att bygga, en större variation i det som byggs och ett byggande som bättre motsvarar människors behov och önskningar är följande:

Mindre tomter.
Genom att gå från ofta kvartersstora markanvisningar till mindre byggrätter får fler möjlighet att bygga.

Planläggning först, markanvisning därefter.
Med mer generella planer och en sen markanvisning blir den långa planprocessen inte längre ett problem för byggherren utan en intern kommunal angelägenhet.

Markanvisning med större inslag av kvalitets- och hållbarhetskriterier.
Om marken upplåts på marknadsmässiga villkor till den som bäst uppfyller ambitionerna när det gäller hållbarhet, stadsbyggnad, arkitektur eller vad kommunen vill prioritera på en viss plats, kommer det ambitiösa att gynnas på bekostnad av det standardiserade och likriktade.

Fungerande finansiering som ger utrymme för även mindre aktörer att ta ansvar för bostadsbyggandet.
Finansieringsfrågor är ett generellt problem för de flesta som bygger bostäder,men problemen är ändå störst för mindre, och nya, aktörer. Finansiering av bostadsbyggandet är inte i första hand ett kommunalt ansvar. Samtidigt är dagens principer där byggherren tvingas betala dyra utredningar, planavgifter, köpa mark eller på annat sätt ligga ute med stora belopp långt innan byggandet kan påbörjas ett stort hinder för dem som inte har stora ekonomiska reserver. Därför behövs finansieringsmodeller och processer som ger möjlighet för den mindre byggherren att hantera betalningarna så sent som möjligt i processen.

Om Byggande Arkitekter

Föreningen Byggande Arkitekter bildades i mars 2015. Arkitektföretag som har byggt eller bygger i egen regi kan vara ordinarie medlemmar i föreningen. Arkitektföretag som är intresserade av byggherrerollen, men ännu inte tagit steget in i denna kan vara adjungerade medlemmar och får då del av föreningens samlade verksamhet.

Föreningens styrelse består 2016 av Magnus Månsson (ordförande), arkitekt SAR/MSA, Semrén & Månsson Arkitektkontor AB, Joakim Uebel, VD, sandellsandberg arkitekter AB, Staffan Schartner, arkitekt SAR/MSA, Omniplan AB samt Mats Jakobsson (suppleant), arkitekt SAR/MSA, MAF Arkitektkontor AB

Stadgar för Föreningen för Byggande Arkitekter finner du här.

Läs mer

 

Aktuellt

Ny framgångsrik kurs i projektutveckling och fastighetsekonomi

Under september och oktober genomförde Föreningen Byggande Arkitekter för tredje gången kursen i Projektutveckling och Fastighetsekonomi. Även denna gång var intresset för kursen mycket stort och kursen blev snabbt fulltecknad. Kursen hade denna gång 43 deltagare, all time high. Föreningens avsikt är att fortsätta att erbjuda kursen. Ambitionen är dessutom att fortsättningsvis erbjuda olika slags kompletterande

Under september och oktober genomförde Föreningen Byggande Arkitekter för tredje gången kursen i Projektutveckling och Fastighetsekonomi. Även denna gång var intresset för kursen mycket stort och kursen blev snabbt fulltecknad. Kursen hade denna gång 43 deltagare, all time high.

Föreningens avsikt är att fortsätta att erbjuda kursen. Ambitionen är dessutom att fortsättningsvis erbjuda olika slags kompletterande och fördjupande utbildning i frågor som rör egen projektutveckling. Det finns en stor efterfrågan på utbildning i frågor som kan underlätta för arkitekter att bredda rollen och ta ett större ansvar i byggprocessen. Sådan utbildning kommer Föreningen Byggande Arkitekter att erbjuda. Nyheter om kommande utbildningar lägger vi ut här på föreningens webbplats.

Matilda Stannow ersätter Staffan Carenholm

Staffan Carenholm, som är initiativtagare till Föreningen Byggande Arkitekter, har meddelat styrelsen att han från årsskiftet vill arbeta lite mindre. Styrelsen har under året diskuterat frågan om föreningens framtida resurser och under hösten har en ny lösning på resursfrågan kunnat åstadkommas. Vid kommande årsskifte kommer Matilda Stannow att ersätta Staffan Carenholm som föreningens fasta resurs.

Staffan Carenholm, som är initiativtagare till Föreningen Byggande Arkitekter, har meddelat styrelsen att han från årsskiftet vill arbeta lite mindre. Styrelsen har under året diskuterat frågan om föreningens framtida resurser och under hösten har en ny lösning på resursfrågan kunnat åstadkommas.

Vid kommande årsskifte kommer Matilda Stannow att ersätta Staffan Carenholm som föreningens fasta resurs. Matilda är arkitekt SAR/MSA och har en bred och mångårig erfarenhet av kommunikation kring arkitektur och arbetat med olika slags projekt- och utbildningsverksamhet. Hon har ingått i redaktionen för Arkitektur, varit chefredaktör på Rum och tidigare bl a varit anställd hos Sandellsandberg, på SWECO och senast på Stockholms Stadsbyggnadskontor.

Under första kvartalet 2020 kommer Staffan Carenholm och Matilda Stannow arbeta tillsamman med att fortsatt utveckla Byggande Arkitekters verksamhet.

Ny styrelse i Byggande Arkitekter

Vid årsstämman den 27 november valdes en ny styrelse för 2020 – 2021. Den nya styrelsen har ledamöter och består av: Magnus Månsson, Semrén + Månsson Arkitektkontor AB Joakim Uebel, Sandellsandberg Arkitekter AB Staffan Schartner, Omniplan AB Marika Thulin, AB Salt Arkitektur Andreas Ferm, Guise AB

Vid årsstämman den 27 november valdes en ny styrelse för 2020 – 2021. Den nya styrelsen har ledamöter och består av:

Magnus Månsson, Semrén + Månsson Arkitektkontor AB

Joakim Uebel, Sandellsandberg Arkitekter AB

Staffan Schartner, Omniplan AB

Marika Thulin, AB Salt Arkitektur

Andreas Ferm, Guise AB

Visa fler

Medlemmar

Klicka på en logga för att läs mer om medlemsföretaget

 

Ordinarie medlemmar

Adjungerade medlemmar

Kontakt

Du är välkommen att direkt kontakta något av medlemsföretagen i Byggande Arkitekter. Vill du veta mer om Föreningen Byggande Arkitekter eller har allmänna frågor är du välkommen att kontakta oss genom Staffan Carenholm:

Staffan Carenholm

[email protected]

46705916704