Inobi är ett forskningsnära kunskapsföretag som står för ett nytt sätt att se på värdeskapande tjänster inom samhällsplaneringen. Vi samlar processledning, kommunikation, sociala analyser, planering och arkitektur under ett tak. Vi har därmed möjlighet att göra skillnad på djupet. För kunden, för brukaren och för samhället.

Vår affärsidé, ledning, analys och arkitektur, med utgångspunkt i tidiga skeden, omfattar även våra egenutvecklade projekt. Vi vill i dessa projekt omsätta vår kompetens och själva från ax till limpa ansvara för projektens analys och genomförande.

På Tjörn, norr om Göteborg, utvecklar inobi m fl en ekoby som kommer innehålla bostadsrätter, hyresrätter och byggemenskaper.

Drivkrafterna för inobi att agera som byggande arkitekter är en ökad kontroll över byggprocessens alla ingående delar och kraft att förverkliga koncept som annars inte finner en byggherre. Egenutvecklade projekt ger oss också mandat att koppla form och gestaltning till funktion och innehåll på ett sätt som en traditionell bygg- och exploateringsprocess ofta är omöjligt.

Etapp 1 i Tångeröds ekoby omfattar en BRF med 16 lägenheter. Säljstart juli 2016.

I inobis verksamhet finns även en tydlig tanke om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. De egenutvecklade projekt vi driver måste adressera dessa ambitioner. Den ekonomiska hållbarheten är alltid naturligt närvarande och mätbar, men den ekologiska och den sociala aspekten av hållbarhet är svårare att verifiera. Vi kräver dock av oss själva att våra egenutvecklade projekt ska ha en ekologisk och social dimension, att de ligger i linje med vår affärsidé, värderingar och drivkrafter, samt att vi och våra partners ska vara stolta över projektens innehåll och resultat.

På Ärlegatan i Göteborg har inobi fått en markanvisning för utveckling av Byggemenskapen Ärlan.

Ett av våra tjänsteområden inom våra egenutvecklade projekt är våra Byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Inobi erbjuder olika former av processtöd till, och initierar egna, idédrivna byggemenskaper som ger mervärden för både de boende och samhället i stort.

Inobi utvecklar en byggemenskap med ett resiliensperspektiv.

Vill du veta mer om inobi? Följ oss på TwitterFacebook, vår blogg, eller besök vår hemsida. Våra just nu aktuella byggemenskapsprojekt finner du här. Du kan också kontakta vår byggemenskapsledare Pernilla Ottosson eller Magnus Pettersson avseende övriga egenutvecklade projekt.


Kontakta Inobi AB

Magnus Pettersson

[email protected]

031-380 20 42