”Vi har inom Byggande Arkitekter möjlighet att öka kunskapen om processens alla olika steg – genom större kunskap hos våra arkitekter får vi en bättre möjlighet till inflytande i projekt.”

Varför vill du ”bygga själv” och varför blev du med i föreningen Byggande Arkitekter?

Våra verksamheter började med ett arkitektkontor och sedan startade vi också ett byggföretag. Byggföretaget har gett mig insikter och kunskaper från byggandets processer, material och kostnader. Men det väckte också något annat. Att vara engagerad på byggplats, att komma närmare utförande och styrning av projekt upplevde jag som väldigt stimulerande. Steget till att göra egna projekt för egen bok blev möjligt först några år senare. Blanda annat pga. av mötet med föreningen Byggande Arkitekter som delar viljan och ambitionen att arkitekten ska ta större ansvar i projekt.

Vilka extra kunskaper och eventuellt egenskaper anser du behövs för att man som arkitekt ska lyckas ta en större roll, tex vara sin egen byggherre? 

Har man en gång slagits av tanken att bygga själv – då har man nog redan det som krävs för att bli en byggande arkitekt. Att sen leta efter första projektmöjligheten och ta det slutgiltiga steget är inte det svåra – det är bara att göra. Man får utgå från den position man är i och de förutsättningar man har. Affärsmässigt kan det handla om att hitta samarbetspartners eller andra aktörer som man kan strukturera en affär eller ett upplägg med.

Ge en kort beskrivning av ett (eller ett par) av dina färdigställda och/eller ”på ritbordet”-projekt?

Vi fokuserar nästan helt uteslutande på hyresrättsprojekt som är tänkta att ägas och förvaltas av oss. Vi har idag två hus under produktion i Linköping om totalt 57 lägenheter. Det är två huskroppar i betongprefab med omålade ytor och trämaterial på insidan. Husen byggs som passivhus och plusenergihus och ger väldigt låga driftskostnader – vilket i sin tur leder till låga hyror för de boende. Vi har totalt närmare 350 lägenheter på ritbordet, i produktion eller avtal och i detaljplan. Allt i från träbyggnadsteknik till enklare hus i prefab. Vi är spridda över hela Sverige med våra projekt.

”Arkitektrollen behöver återerövras och det görs bäst genom att arkitekten visar större kunskap och förståelse för utveckling, exploatering, ekonomi och byggande.”

Vad skiljer det här projektet/projekten från ”ett vanligt” arkitektuppdrag? 

Jag tycker vårt arbete följer samma grundprinciper som om vi hade haft en extern kund; vi utvecklar en brief och en ekonomisk ram för projektet som vi sedan följer och jobbar efter när vi jobbar fram förslaget. Transparensen och öppenheten i vår interna dialog gällande kostnader, avkastning, produktionsmetoder och utförande är det som gör det hela unikt. Snabbheten och enkelheten i beslutprocesserna är en tydligt skillnad – beslut som vanligtvis behöver gå på remiss eller förankras i kundens organisation kan vi fatta internt via ett par sms utan vidare omsvep.

Vad har du lärt dig från projekt där du arbetat som byggande arkitekt?
Gärna både positivt och det som varit svårt.

Vi hade inte mycket erfarenhet från arbeten med “större” projekt eller kommunala processer innan vi startade Inkluderande. På det området har både förhandlingar och avtalsdiskussioner adderats till erfarenhetsbanken. Att handla upp byggproduktion är delvis nytt – vi driver ett byggföretag vid sidan om arkitektkontoret idag och där jobbar vi redan med upphandlingar – men att skala upp både siffror och komplexitet är nytt. Fördelen om man har liten eller ingen erfarenhet av något, så har man möjlighet att tänka nytt och forma idéer utanför den vanliga ramen.

På vilket sätt tror du att arkitektrollen har förändrats om 10 år?

Jag tror att arkitektrollen har en väldigt stor utvecklingspotential. Man behöver hitta en roll som äger större ansvar för helheten i projekten och då går det inte att undvika frågor om t.ex. ekonomi. Avgörande beslut för ett projekts utseende och funktion springer ur ekonomiska ramar. Om man som arkitekt kan visa att man hanterar förståelse för alla de delar som en beställare sitter med – har man betydligt större möjlighet att ta mer plats både i affären kring projektet och i slutresultatet av den samme.

Och till sist, om du får drömma, vilken typ av egen regi-projekt bygger du då?

De projekt vi jobbar med just nu ger mig väldigt mycket inspiration. Oavsett om det är ett flervåningshus eller ett par småskaliga radhus i skogssluttning. Jag tycker ofta att de projekt vi har på ritbordet för stunden är de mest spännande av alla. Men om jag skulle fundera lite framåt, så vore det väldigt intressant om vi fick möjlighet att planera ett lite större område, med ännu fler frågeställningar kring bostaden som nödvändighet och möjlighet.

Campus Arkitekter

Kontaktperson: Andreas Ferm, Arkitekt, grundare och delägare
Arkitektkontor: Campus Arkitekter
Ort: Stockholm
Kontoret startade: 2008

Vår hemsida