Semrén & Månsson AB
Semrén & Månsson AB
Sandellsandberg Arkitekter AB
Sandellsandberg Arkitekter AB
Anders Holmberg Arkitekter AB
Anders Holmberg Arkitekter AB
OkiDoki Arkitekter AB
OkiDoki Arkitekter AB
Lumen Arkitekter AB
Lumen Arkitekter AB
Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer AB
Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer AB
Rossing Arkitekter AB
Rossing Arkitekter AB
AB Salt Arkitektur
AB Salt Arkitektur
Omniplan AB
Omniplan AB
hauschild + siegel architecture AB
hauschild + siegel architecture AB
MAF Arkitektkontor AB
MAF Arkitektkontor AB
Waldemarson Arkitekter AB
Waldemarson Arkitekter AB
Stadstudio AB
Stadstudio AB
Helhetshus Arkitektstudio AB
Helhetshus Arkitektstudio AB
Wåhlin Arkitekter AB
Wåhlin Arkitekter AB
Murman Arkitekter AB
Murman Arkitekter AB
Larsson Arkitekter AB
Larsson Arkitekter AB
Inobi AB
Inobi AB
Johannes Igelström AB
Johannes Igelström AB

Föreningen Byggande Arkitekter består av arkitektföretag som vill stärka arkitekternas roll i planerings- och byggprocessen genom att ta en byggherreroll och därmed initiera och genomföra projekt i egen regi, självständigt eller i partnerskap med andra.

Det här är Byggande Arkitekter

Föreningen Byggande Arkitekter bildades våren 2015. Föreningen består av arkitektföretag med intresse för att stärka arkitektens roll i planerings- och byggprocessen genom att initiera och, självständigt eller i olika former av partnerskap, genomföra projekt i egen regi.

Genom mötesverksamhet, utbildningssatsningar och studiebesök vill Byggande Arkitekter medverka till erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsuppbyggnad och därmed stärka medlemsföretagen i arbetet med att initiera och genomföra projekt i egen regi.

Byggande Arkitekter samlar in och dokumenterar kunskaper och erfarenheter av att utveckla och genomföra projekt i egen regi. Målsättningen är att sådana kunskaper och erfarenheter fritt delas bland föreningens medlemmar.

Genom kontakter och uppsökande verksamhet i kommuner vill Byggande Arkitekter medverka till att skapa ökat intresse för arkitektföretaget som byggherre. Byggande Arkitekter ska även i övrigt informera om och bedriva opinionsbildning kring arkitektföretaget i rollen som byggherre.

Byggande Arkitekter erbjuder arkitektföretag som ännu inte genomfört egna projekt, men med ambition att ta rollen, ett adjungerat medlemskap i reningen.

Föreningen Byggande Arkitekter har 33 arkitektföretag som medlemmar.

Det här vill Byggande Arkiteker

Arkitektföretag som väljer att bli byggherrar kan ha flera olika skäl till att söka en sådan roll. Det som förenar är en vilja till att ta en mer aktiv roll i ett bättre samhällsbyggande och en strävan att tydligt etablera arkitektur som ett väsentligt kvalitetsbegrepp, inte minst i det svenska bostadsbyggandet.

Arkitektföretag som väljer rollen som byggande arkitekt skaffar sig en kompetens att hantera komplicerade byggprocesser vilket också stärker arkitektföretaget i mer traditionella roller och åtaganden.

Sverige behöver ett bostadsbyggande utanför de stora bostadsbyggarnas industrialiserade och alltmer standardiserade processer som alltför ofta ger ett slätstruket och enahanda resultat. För en god stadsutveckling behövs många fler, och mindre, aktörer som bygger bostäder och som bidrar till större variation och en ökad mångfald. Genom att möjliggöra för fler mindre aktörer att bygga går det att åstadkomma ett mer omväxlande, mer intressant och ett mer ansvarstagande byggande. Ett sådant byggande kan också bli billigare genom att mindre företag med mindre projekt har lägre kostnader.

Byggande Arkitekter ger sina bidrag till en sådan utveckling genom en vilja att åstadkomma ett genuint kvalitetspräglat byggande med utgångspunkt i arkitektonisk hållbarhet och stadskvalitet.

De som idag har störst möjligheter att främja en sådan utveckling är kommunerna. I kommunerna är idag också drivkraften stark att åstadkomma en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Det som Sveriges tillväxtkommuner behöver göra för att lyckas med en sådan strävan och få fler att bygga, en större variation i det som byggs och ett byggande som bättre motsvarar människors behov och önskningar är följande:

Mindre tomter.
Genom att gå från ofta kvartersstora markanvisningar till mindre byggrätter får fler möjlighet att bygga.

Planläggning först, markanvisning därefter.
Med mer generella planer och en sen markanvisning blir den långa planprocessen inte längre ett problem för byggherren utan en intern kommunal angelägenhet.

Markanvisning med större inslag av kvalitets- och hållbarhetskriterier.
Om marken upplåts på marknadsmässiga villkor till den som bäst uppfyller ambitionerna när det gäller hållbarhet, stadsbyggnad, arkitektur eller vad kommunen vill prioritera på en viss plats, kommer det ambitiösa att gynnas på bekostnad av det standardiserade och likriktade.

Fungerande finansiering som ger utrymme för även mindre aktörer att ta ansvar för bostadsbyggandet.
Finansieringsfrågor är ett generellt problem för de flesta som bygger bostäder,men problemen är ändå störst för mindre, och nya, aktörer. Finansiering av bostadsbyggandet är inte i första hand ett kommunalt ansvar. Samtidigt är dagens principer där byggherren tvingas betala dyra utredningar, planavgifter, köpa mark eller på annat sätt ligga ute med stora belopp långt innan byggandet kan påbörjas ett stort hinder för dem som inte har stora ekonomiska reserver. Därför behövs finansieringsmodeller och processer som ger möjlighet för den mindre byggherren att hantera betalningarna så sent som möjligt i processen.

Om Byggande Arkitekter

Föreningen Byggande Arkitekter bildades i mars 2015. Arkitektföretag som har byggt eller bygger i egen regi kan vara ordinarie medlemmar i föreningen. Arkitektföretag som är intresserade av byggherrerollen, men ännu inte tagit steget in i denna kan vara adjungerade medlemmar och får då del av föreningens samlade verksamhet.

Föreningens styrelse består 2016 av Magnus Månsson (ordförande), arkitekt SAR/MSA, Semrén & Månsson Arkitektkontor AB, Joakim Uebel, VD, sandellsandberg arkitekter AB, Staffan Schartner, arkitekt SAR/MSA, Omniplan AB samt Mats Jakobsson (suppleant), arkitekt SAR/MSA, MAF Arkitektkontor AB

Stadgar för Föreningen för Byggande Arkitekter finner du här.

Läs mer

 

Aktuellt

Kursen i fastighetsekonomi fulltecknad

Föreningen Byggande Arkitekters kurs i fastighetsutveckling och fastighetsekonomi är nu med 40 kursdeltagare fulltecknad.

Föreningen Byggande Arkitekters kurs i fastighetsutveckling och fastighetsekonomi är nu med 40 kursdeltagare fulltecknad.

Fojab Arkitekter AB är nu ordinarie medlem

Fojab Arkitekter AB, som hittills varit adjungerad medlem, är nu från årsskiftet ordinarie medlem. FOJAB arkitekter har genom sitt dotterbolag FOJAB development två pågående projekt i Sigtuna samt i Ystad.

Fojab Arkitekter AB, som hittills varit adjungerad medlem, är nu från årsskiftet ordinarie medlem. FOJAB arkitekter har genom sitt dotterbolag FOJAB development två pågående projekt i Sigtuna samt i Ystad.

Byggande Arkitekters stämma

Vid Föreningen Byggande Arkitekters stämma den 29 november omvaldes de ordinarie styrelserepresentanterna för en ny tvåårsperiod. Magnus Månsson är föreningens ordförande även 2018-2019. Till ny suppleant valdes Maja Ivarsson, VD i Okidoki arkitekter AB.

Vid Föreningen Byggande Arkitekters stämma den 29 november omvaldes de ordinarie styrelserepresentanterna Magnus Månsson, Semrén + Månsson Arkitektkontor AB, Staffan Schartner, Omniplan AB samt Joakim Uebel, Sandellsandberg Arkitekter AB, för en ny tvåårsperiod. Magnus Månsson är föreningens ordförande även 2018-2019. Till ny suppleant valdes Maja Ivarsson, VD i Okidoki arkitekter AB.

Stämman fattade beslut om ett nytt verksamhetsprogram för 2018-2019 och beslutade om avgifter och budget för de kommande två åren. Föreningens stadgar reviderades. Föreningen Byggande Arkitekter har nu 34 medlemsföretag av vilka 20 är ordinarie medlemmar och 14 är adjungerade.

Visa fler

Medlemmar

Klicka på en logga för att läs mer om medlemsföretaget

 

Ordinarie medlemmar

Adjungerade medlemmar

Kontakt

Du är välkommen att direkt kontakta något av medlemsföretagen i Byggande Arkitekter. Vill du veta mer om Föreningen Byggande Arkitekter eller har allmänna frågor är du välkommen att kontakta oss genom Staffan Carenholm:

Staffan Carenholm

staffan.carenholm@telia.com

46705916704